Udržitelností se v Česku zabývá většina velkých i malých firem

|

Pro 83 procent firem v tuzemsku je udržitelnost téma, kterým se aktivně zabývají. Nejaktivnější v přístupu k udržitelnosti jsou velké firmy s výrobním provozem. Naopak malé firmy často brzdí nedostatek financování a personálu. Vyplývá to z průzkumu byznysové platformy Změna k lepšímu.

Do průzkumu se zapojilo téměř 450 respondentů z řad malých, středních i velkých firem. O své názory se podělili zaměstnanci na nejrůznějších pozicích – od vrcholového vedení přes marketingové a HR oddělení až po finance. „A 83 % respondentů odpovědělo, že udržitelnost je téma, kterým se jejich firma aktivně zabývá. To nás pozitivně překvapilo a jsme rádi, že čím dál více firem vnímá udržitelnost jako příležitost pro byznys,“ uvádí Lukáš Rolf, ředitel Změny k lepšímu.

Udržitelnost je téma, které se v posledních letech dostává stále více do popředí zájmu. Nejde již jen o součást firemního image, od roku 2026 budou mít společnosti s více než 250 zaměstnanci povinnost vytvářet tzv. ESG report. V něm budou uvádět, jak si stojí v jednotlivých oblastech udržitelnosti, tedy E – Environment/životní prostředí, S – Social/společenská oblast, G – Governance/řízení. V České republice se to přímo dotkne asi tisícovky firem. S tím také koresponduje výsledek průzkumu, který nám ukazuje, že v případě velkých firem toto téma aktivně řeší 87 % z nich. Dobrá zpráva pro ty, kteří s ESG začínají – na trhu jsou i bezplatné nástroje, jak se na reporting připravit.

Mezi překážky, které firmy zpomalují při zavádění udržitelných opatření, patří nedostatek kapacit, finančních zdrojů a také nejasná legislativní opatření. To se nakonec promítá i do důvodů, proč některé firmy udržitelnost stále neřeší vůbec – kromě financí a kapacit je tu klíčová i podpora ze strany vedení. Až 90 % zaměstnanců z firem, kde zatím udržitelně nepodnikají, o takový přístup stojí. Udržitelnost tedy může být zajímavým faktorem i z hlediska komunikace HR oddělení.

Mezi oblasti udržitelnosti, na které se firmy nejvíce zaměřují, uvedlo 62 % firem cirkulární ekonomiku, materiálovou účinnost a odpady. U velkých firem nad 250 zaměstnanců hraje velkou roli také energetika. U více než 50 % byla zastoupena i otázka udržitelné digitalizace.  Zajímavé jsou odpovědi na otázku, co motivuje firmy k udržitelnému stylu podnikání. Z pohledu malých a velkých firem je v přístupu k udržitelnosti určitý rozdíl. První místo zaujímá na obou stranách reputace značky. Firmy s počtem zaměstnanců pod 250 k udržitelnému přístupu směřuje samotné vedení firmy. Chtějí tak naplnit očekávání koncového zákazníka a získat konkurenční výhodu. Oproti tomu velké firmy neřeší jen reputaci značky, ale také legislativu, která se jich od roku 2026 bude úzce týkat. Očekávání koncového zákazníka je pro ně podobně důležité, ale přidávají se také energetické a materiálové úspory. 

„Firmy se díky zodpovědnému přístupu k ESG připravují na budoucí tržní změny a budují svou konkurenceschopnost. To je odměněno i přístupem k levnějšímu financování, tzv. zeleným investicím,“ přidává další z faktorů motivace Eva Bučová, předsedkyně udržitelného výboru ING.

Dobrým příkladem by mohl být také internetový obchod Bezedná miska, kterého se report ESG zatím netýká, přesto vedení firmy bere přístup k udržitelnosti velmi vážně. „Naše planeta není bezedná, musíme si v podnikání počínat tak, abychom brali ohled i na to, jaký má naše podnikání vliv na okolí, životní prostředí a naši budoucnost. V Bezedné misce si to dobře uvědomujeme. Důraz klademe na oblast životního prostředí, zejména na hospodářství s obaly a odpady, ale i na dopravu.“ Tomáš Andrejsek, spolumajitel a jednatel společnosti.

Průzkum se věnoval také otázce dodavatelsko-odběratelského řetězce. Jako kritérium pro výběr dodavatele udržitelnost uvádí zatím jen 51 % dotazovaných. „Potřeba řídit svůj byznys v souladu s ESG principy se přenese také na menší firmy v dodavatelských řetězcích. Již dlouhodobě pracujeme s kodexem IWAY, který kromě pracovních a sociálních podmínek sleduje také odpovědné nakládání s odpady, vodou a cíle obnovitelných zdrojů energie. My jako reportující firma si do své kalkulace klimatické stopy připočítáváme i klimatickou stopu dodavatelského řetězce. Proto upřednostňujeme ty dodavatele, kteří podnikají zodpovědně jak vůči společnosti, tak životnímu prostředí,“ prorazuje Eva Malá Beluská, manažerka IKEA pro rozvoj podnikání a transformaci.

Největším oříškem pro firmy se zdá být komunikace udržitelnosti, a to jak směrem k veřejnosti, tak i k vlastním zaměstnancům. Firmy se mnohdy neúmyslně dopouštějí tzv. greenwashingu – zjednodušeně klamání spotřebitele o ekologické prospěšnosti produktu nebo služby. A Vladimír Víšek z iniciativy No Greenwashing k tomu dodává: „Vidíme narůstající zájem firem řešit téma greenwashingu, což je skvělá zpráva. Některé firmy zjišťují obecné informace o jeho předcházení, jiné za námi přicházejí s velmi specifickými dotazy na míru jejich podnikání.“

Jak již bylo zmíněno, průzkum realizovala Změna k lepšímu ve spolupráci s Omnicom Media Group a partnery ACCA, APRA, Asociace malých a středních živnostníků ČR, COCUMA, Česká asociace startupů kvalifikovaných k investici, Druhá ekonomická transformace, Fakta o klimatu, Institut cirkulární ekonomiky, JIC, Red Button, Urb.